Skip to content

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

 1. De stichting heeft als doel: het beheren van het oeuvre van chansonnier Gildas

      Delaporte alsmede het ontplooien en bevorderen van culturele activiteiten

      ten behoeve van de chansons van Gildas Delaporte en het verrichten van al

      wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

      Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen

      die deel uitmaken van organen van de stichting.

 

 1. De stichting beoogt het algemeen nut.

 

 1. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

De stichting zal haar doelstellingen trachten te verwezenlijken door:

 • Actief op zoek te gaan naar verspreiding en ontplooiing van het muzikale archief en materiaal van Gildas Delaporte, door contact te leggen met diverse artiesten die zijn werk kunnen uitvoeren.
 • Oude en afgeronde audio-opnames uit te brengen
 • Nieuwe audio-opnames te ontwikkelen en uit te brengen
 • Liederen en/of een liedboek te produceren en te verspreiden
 • Het muzikale erfgoed van Gildas Delaporte te archiveren en te documenteren
 • Een jaarlijks festival/dag van de chanson te organiseren, rond de geboortedatum van Gildas Delaporte
 • De Stichting zal haar inkomsten verwerven middels vrijwillige donaties. De stichting zal daartoe een oproep doen op www.gildasdelaporte.nl
 • De geworven gelden zullen ten allen tijde ten goede komen aan bovengenoemde doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten. Dat zal in goed overleg tijdens vergaderingen door het bestuur worden afgesproken en vastgelegd in notulen.
 • Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (artikel 3. 5 van de statuten)
 • De stichting zal op de website haar financiële verantwoording publiceren, alsmede een verslag van de uitgeoefende activiteiten.